Privacy verklaring

Stichting Wens Ambulance Wish & Care is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. nWij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Stichting Wens Ambulance Wish & Care verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een wens aanvraagt, vrijwilliger wordt, sponsor wordt, een donatie doet, een vraag stelt via het contactformulier en wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens die u ons verschaft op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij daarom altijd de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Graag leggen wij u via deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welke doeleinden wij dat doen.

Welke persoonsgegevens verwacht Stichting Wens Ambulance Wish & Care van u:

A            Wanneer u een wens aanvraagt
Wanneer u een wens aanvraagt via onze website gebeurt dit middels een aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw wensvraag te kunnen beoordelen en uit te voeren. Uw persoonsgegevens ontvangen wij altijd rechtstreeks van u, tenzij iemand anders een wens aanvraagt namens u. In dat geval wordt deze persoon aangemerkt als contactpersoon.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij een wensaanvraag:

Van de contactpersoon

•     Naam

•     Contactgegevens

Van de wensvrager

•     NAW-gegevens

•     Geslacht

•     Geboortedatum

•     Medische gegevens

B            Wanneer u vrijwilliger wordt
Wanneer u zich via onze website aanmeldt als vrijwilliger, gebeurt dit middels een aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw aanmelding te kunnen beoordelen en om u aan te kunnen melden als vrijwilliger van onze stichting. Wij vragen daarbij om uw adres en woonplaats, zodat wij bij het inplannen van een wens rekening kunnen houden met uw reisafstand. Uw contactgegevens vragen wij, zodat wij met u kunnen communiceren.
Uw persoonsgegevens ontvangen wij altijd rechtstreeks van u.

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens

Wanneer u daadwerkelijk vrijwilliger wordt, verwerken wij naast bovenstaande persoonsgegevens:

 • Tonen ID, excl. BSN, incl. BSN ingeval een IB47 nodig blijkt
 • Bankrekening (IBAN)

C            Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier
Via onze website kunt u met ons in contact komen via het contactformulier. Wanneer u ons een vraag stelt via het contactformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze verwerken wij om uw vraag te kunnen beantwoorden en afhandelen. Uw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u.

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een vraag stelt via het contactformulier:

 • Naam
 • Contactgegevens

D           Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
Wij bieden nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over actuele onderwerpen bij de Stichting. Via onze website kunt u zich aanmelden wanneer u deze nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Wij vragen bij de aanmelding om uw persoonsgegevens, zodat wij u aan de lijst van abonnees kunnen toevoegen en om u nieuwsbrieven te kunnen sturen. U kunt de verzending stoppen met de ‘unsubscribe’-link in iedere nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief:

 • Naam
 • E-mailadres

E            Film- en fotomateriaal
Van vrijwilligers en wensvragers kunnen wij beelden maken waarop zij herkenbaar of onherkenbaar in beeld staan. Deze beelden kunnen worden gepubliceerd op onze website en/ of op onze Facebookpagina. Het doel hiervan is om de Stichting en haar activiteiten bekend te maken bij het publiek en voor pr-doeleinden van de Stichting.

F            Sponsoren en donateurs
Stichting Wens Ambulance Wish & Care verwerkt uw naam en contactgegevens indien u contact met ons opneemt of financieel bijdraagt aan de doelstellingen van onze stichting als sponsor of als donateur. Dit doen wij om onze sponsor- en donateursadministratie bij te houden.

Grondslag van de verwerking

 • Wanneer u een wens aanvraagt of wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wensvraagovereenkomst ofwel de vrijwilligersovereenkomst.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of wanneer u ons een e-mail stuurt, dan hebben wij het gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens die we van u hebben gekregen te verwerken. Ons gerechtvaardigd belang is om u te kunnen bereiken voor de beantwoording van uw vraag.
 • Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, heeft u ons bij de aanmelding toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij maken alleen film- of fotobeelden van u wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast publiceren wij film- en fotomateriaal waarop u herkenbaar in beeld staat alleen met uw toestemming.

Doeleinden van de verwerking

Stichting Wens Ambulance Wish & Care verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij Stichting Wens Ambulance Wish & Care van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons verstrekt worden alleen gedeeld met de vrijwilligers van Stichting Wens Ambulance Wish & Care die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende wensvraag of aanmelding. Met al onze vrijwilligers hebben wij een vrijwilligersovereenkomst gesloten. De geheimhoudingsverklaring maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derden, tenzij de verstrekking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de wensvraag of aanmelding of wanneer dit verplicht is op grond van de wet.

Wij willen zo veel mogelijk wensen in vervulling laten gaan, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een wensvraag niet kan worden beantwoord door ons. Wanneer wij uw wens niet kunnen uitvoeren, kunnen wij uw wensvraag doorsturen naar een andere wensambulance in Nederland. Voordat wij uw persoonsgegevens doorsturen, vragen wij altijd om uw toestemming.

Stichting Wens Ambulance Wish & Care heeft de volgende categorieën ontvangers:

 • Vrijwilligers van Stichting Wens Ambulance Wish & Care
 • Cloud-software aanbieders
 • Webhost
 • IT-onderhoud

Bewaartermijnen

Stichting Wens Ambulance Wish & Care draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen of zolang de wet voorschrijft. Deze bewaartermijnen zijn vastgelegd in ons privacy beleid.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Stichting Wens Ambulance Wish & Care behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

Stichting Wens Ambulance Wish & Care biedt aan iedereen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen.

Om uw rechten uit te voeren, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Vermeld daarbij om welk recht het gaat. Het kan voorkomen dat wij u vragen om uzelf te legitimeren, zodat wij kunnen vaststellen dat de betreffende persoonsgegevens daadwerkelijk van u zijn.

Daarnaast willen wij u informeren over uw recht met betrekking tot uw gegeven toestemming. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze te allen tijde in te trekken.

Wanneer u een verzoek bij ons indient, dragen wij er zorg voor dat uw verzoek binnen 4 weken wordt afgehandeld. Het kan voorkomen dat het ons niet lukt om uw verzoek binnen deze periode af te handelen. In dat geval zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Bezwaar en klachtenrecht

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor bezwaren en klachten kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Voor vragen over de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Wilco van Wijk
Stichting Wens Ambulance Wish & Care
Edisonstraat 26 / 4004 JL  Tiel 
T: 085-0043272 M (06)10813691 
info@wish-care.nl  I www.wish-care.nl


Versie 01, 15 april 2022