Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In de Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Stichting Wish en Care (zoals hierna gedefinieerd) en Wensaanvrager (zoals hierna gedefinieerd), elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief eventuele bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden;

Stichting Wish en Care:
de Stichting Wensambulance Wish en Care, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85742686, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4007 SX) Tiel aan het adres Duifkruid 16;

Website:
de website www.wish-care.nl;

Wensaanvraag:
de aanvraag tot een Wensvervulling (zoals hierna gedefinieerd);

Wensaanvrager:
de natuurlijk persoon die zich in de terminale fase van het leven bevind, immobiel is en de Wensaanvraag heeft ingediend of bij wijze van volmacht heeft laten indienen bij Stichting Wish en Care;

Wensvervulling:
het verzorgen en begeleiden van vervoer voor de Wensaanvrager naar een gewenste locatie in Nederland zoals nader overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en uitleg
2.1 Op de Wensaanvraag en de Overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover Stichting Wish en Care deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en nooit in algemene zin.
2.3 Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
3.1 Een Wensaanvraag is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Stichting Wish en Care beoordeelt de Wensaanvraag conform haar beleidsplan beleidsplan Wensambulance Wish en Care welke actuele versie steeds is te raadplegen via de Website.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand indien Stichting Wish en Care de Wensaanvraag positief beoordeeld, Stichting Wish en Care en Wensaanvrager de Overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend of Stichting Wish en Care schriftelijk, waaronder begrepen bij wijze an emailbericht en/of anderszins elektronisch, aan Wensaanvrager de Overeenkomst heeft bevestigd dan wel indien er door Stichting Wish en Care feitelijk uitvoering aan de Wensvervulling wordt gegeven.
3.4 Stichting Wish en Care kan niet aan (bepalingen van) de Overeenkomst worden gehouden indien Wensaanvrager redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Verplichtingen
4.1 De Wensaanvraag wordt slechts in behandeling genomen indien de Wensaanvrager alle informatie en gegevens die Stichting Wish en Care relevant acht in het kader van de (uitvoering van de) Wensvervulling. Wensaanvrager geeft op voorhand toestemming deze informatie en gegevens voor dat doel te gebruiken.
4.2 De Wensvervulling is kosteloos, tenzij de kosten van de Wensvervulling meer bedragen dan €1.500,-, waaronder begrepen eventuele kosten voor toegang tot locaties, in welk geval de prijs voor een Wensvervulling maximaal €375,- bedraagt voor Wensaanvrager., Als de Wensvervulling langer duurt dan drie dagen, treedt Stichting Wens Ambulance Wish en Care in overleg met de Wensvrager om nader een prijs te bepalen voor de Wensvervulling
4.3 Stichting Wens Ambulance Wish en Care verricht geen medische behandeling en (specialistische) verzorging en voorziet niet in medicatie. Wensaanvrager draagt zorg voor aanwezigheid van eventuele medicatie en/of medische hulpmiddelen die hij/zij nodig heeft.

Artikel 5 – Wijziging en Beëindiging
5.1 Stichting Wish en Care en Wensaanvrager zijn gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk, waaronder begrepen bij wijze van e-mailbericht en/of anderszins elektronisch, te beëindigen.
5.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Wensaanvrager en de door Stichting Wish en Care reeds gemaakte kosten van de Wensvervulling meer bedragen dan €375,- worden die kosten in rekening gebracht bij Wensaanvrager.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 De Overeenkomst wordt door Stichting Wish en Care met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Stichting Wish en Care is niettemin op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
6.2 Uitgesloten van aansprakelijkheid van Stichting Wish en Care is indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.
6.3 Indien en voor zover Stichting Wish en Care aansprakelijk is voor schade van Wensaanvrager, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting Wish en Care uit te keren bedrag.
6.4 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 7 – Privacy
7.1 De in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst noodzakelijke door Wensaanvrager aan Stichting Wish en Care verstrekte persoonsgegevens, zullen door Stichting Wish en Care in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt. De wijze waarop Stichting Wish en Care omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring privacy verklaring Wensambulance Wish en Care die te raadplegen is op de Website.
7.2 Stichting Wish en Care en Wensaanvrager verklaren dat zij zich in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst zullen houden aan de wettelijke vereisten opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7.3 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Stichting Wish en Care van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van Wensaanvrager te verstrekken.

Artikel 8 – Slotbepalingen
8.1 Stichting Wish en Care is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een deel daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen in de zin van artikel 3:83 lid 1 BW aan een derde. Wensaanvrager is hiertoe slechts gerechtigd na schriftelijk uitdrukkelijk toestemming van Stichting Wish en Care.
8.2 Ingeval bepalingen uit Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
8.3 Indien een of meerdere bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
8.4 De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
8.5 Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Stichting Wish en Care en Wensaanvrager is Nederlands recht van toepassing.
8.6 Alle geschillen die samenhangende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.