Beleidsplan

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2022-2025 van de Stichting Wensambulance Wish en Care te Tiel. De doelstelling van de Stichting wensambulance Wish en Care is het vervullen van de laatste wens van mensen die zich in de terminale fase van het leven bevinden en door hun ziekte immobiel zijn.

Stichting Wensambulance Wish en Care is in 2022 formeel statutair opgericht en kan worden getypeerd als een particuliere fondsenwervende instelling, die qua doelstelling niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling een beroep doet op de publieke offervaardigheid. Door de Inspectie der Belastingen is aan de Stichting de zogenaamde ANBI-status verleend.

In dit beleidsplan wordt beschreven hoe de stichting werkt en welke beleidsvoornemens.

Stichting Wensambulance Wish en Care heeft voor de periode 1 januari 2022- 31 december 2025.

Het is het 1e beleidsplan van de stichting.

De stichting richt zich in de komende beleidsperiode op: Gemiddeld 1 wens per dag (300 per jaar).

Borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening met de huidige bezetting qua:

 • Vrijwilligers
 • Materiaal
 • Kennisdeling en nationale samenwerking
 • Continuïteit en kwaliteit van de organisatiestructuur
 • Versterken public relations
 • Financieel gezond houden van de stichting
 • Transparantie en kwaliteit

2. Wensen

Sinds de oprichting in 2022 hebben wij nog geen wensen kunnen vervullen omdat wij nog geen verdere bekendheid hebben kunnen geven aan de stichting. In 2022 hopen wij de eerste wensen te kunnen ontvangen en uitvoeren. Mensen willen graag nog 1 keer naar de zee, naar een familielid, naar hun huis, naar hun huisdier etc. Of mensen willen ondanks hun situatie toch naar de bruiloft van een dierbare, een uitvaart, naar een voetbalwedstrijd, een concert, een pretpark of een museum etc. Heel diverse wensen die stuk voor stuk waardevolle momenten vormen voor de patiënten en hun naasten.

2.1 Wens aanvragen

Mensen kunnen een wens kenbaar maken via het aanvraagformulier op de website www.wish-care.nl/wensaanvraag.

Men vult een aanvraagformulier in waarmee gevraagd wordt naar de wens, de medische ondersteuningsbehoefte(n) en de mate van immobiliteit. Uitgangspunt is dat een ingediend verzoek dat voldoet aan de intakecriteria, op korte termijn gerealiseerd kan worden gezien de beperkte tijdshorizon die de patiënt nog heeft.

2.2 Gratis wensvervulling

Uitgangspunt voor Stichting Wensambulance Wish en Care is dat de wensvervulling voor de patiënt gratis wordt uitgevoerd. Slechts indien de wens enorme onkosten (meer dan €1.500,- ) met zich meebrengt of een onevenredig beslag legt op de tijdsbesteding van de vrijwilligers (meer dan 3 dagen) en inherent daaraan de inzet van de ambulance, wordt in overleg met de aanvrager de haalbaarheid c.q. de realiteitswaarde van de wens besproken.

2.3 Evaluatie wensvervulling

Aan de mogelijke begeleiders c.q. familieleden van de patiënt zal worden gevraagd of zij hun ervaringen schriftelijk willen verwoorden. Met toestemming van betrokkenen zullen deze reacties op www.wish-care.nl worden geplaatst.

2.4 Ambities 2022-2025

Hoe meer patiënten, familieleden en zorginstellingen weten dat de Stichting Wensambulance Wish en Care voor de patiënt een laatste wens kan vervullen, hoe meer mensen wij hiermee kunnen helpen. De komende periode zal een marketingplan worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de huidige communicatiemiddelen geactualiseerd en aangevuld worden.

3. Vrijwilligers

Veel vrijwilligers dragen bij aan het dagelijks vervullen van wensen. Momenteel zijn er 20 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onder te verdelen in 2 categorieën:

 • medisch geschoolde medewerkers en zorgprofessionals, die o.a. geregistreerd staan
  in het zogenaamde BIG-register;
 • chauffeurs afkomstig van politie, brandweer en ambulancedienst.

Bij een wensvervulling wordt de ambulance steeds bemand door 2 vrijwilligers. Tenminste één vrijwilliger is BIG-geregistreerd. Om het niveau van de wensvervulling door Stichting Wensambulance Wish en Care, zowel kwalitatief als kwantitatief, te garanderen wordt door het bestuur een constante inspanning geleverd om het aantal benodigde vrijwilligers op niveau te houden.

3.1 Beschikbaarheid en inzet

Het doel is om ongeveer 50 BIG-geregistreerde vrijwilligers en 50 andere vrijwilligers te hebben, die minimaal 1x per maand een wens willen vervullen. Hiermee houdt de vrijwilliger binding met Stichting Wensambulance Wish en Care en blijven de vereiste vaardigheden onderhouden. In de eerste maand van ieder jaar wordt het vrijwilligersbestand geactualiseerd. Vrijwilligers die de norminzet niet hebben gehaald, worden benaderd met de vraag of zij zich al of niet beschikbaar houden voor wensvervullingen.

3.2 Opleiding en training

Het beleid is erop gericht om vrijwilligers adequaat geschoold te houden ten dienste van de uitoefening van hun activiteiten bij een wensvervulling. De vrijwilligers hebben allemaal vanuit hun opleiding/werkervaring al een bepaalde deskundigheid. De stichting wil de vrijwilligers ook vakbekwaam maken en houden voor de specifieke werkzaamheden die horen bij een wensvervulling zoals bijvoorbeeld bepaalde tiltechnieken of het gebruik van de brancard. Voor de chauffeurs is er een aanvullende rijtraining. Daarnaast wil de stichting dat vrijwilligers goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten. Zesmaal per jaar worden er trainingen georganiseerd voor de vrijwilligers. De opleidingsdata worden tijdig gecommuniceerd. Iedere vrijwilliger wordt geacht aan minimaal 1 van de trainingssessies deel te nemen. De trainingen worden door Just4safety georganiseerd op hun locatie in Tiel.

3.3 Inzet evaluaties

Vervulde wensen worden geadministreerd en indien nodig na afloop met de betrokken vrijwilligers geëvalueerd (op verzoek van de vrijwilliger zelf, de patiënt of bij zeer speciale wensen). Leermomenten worden besproken en schriftelijk gedocumenteerd zodat bij een soortgelijke wensvervulling kan worden teruggevallen op eerdere ervaringen.

3.4 Vergoedingen

Vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding voor de afstand tussen hun woonplaats en het kantoor van de stichting. Daarnaast krijgen zij gedurende de wensvervulling eten en drinken aangeboden.

3.5 Vrijwilligersovereenkomst

In een vrijwilligersovereenkomst worden bovenstaande afspraken vastgelegd tussen de stichting en de vrijwilliger. Tevens zijn hierin o.a. afspraken opgenomen over gedragsregels, onkostenvergoeding, opleidingen en privacy. Aanvullend zijn vrijwilligers verplicht een VOG te overleggen.

3.6 Ambities 2022-2025

De ambitie is om het huidige aantal vrijwilligers en het niveau van scholing te handhaven. Daarnaast hopen wij gebruik te gaan maken van vrijwilligers welke verbonden zijn aan de diverse hospicia in Nederland.

4. Materiaal

Het vervullen van wensen voor deze veelal kwetsbare patiënten is alleen mogelijk wanneer gebruik gemaakt kan worden van kwalitatief goede materialen en middelen.

4.1 Medische hulpmiddelen

Stichting Wensambulance Wish en Care heeft vrijwel alle zorghulpmiddelen die nodig zijn bij de wensvervulling in eigendom. Daarbij maken wij gebruik van de ambulance van Just4medical, zuurstof, AED en noodzakelijke zorg- en medische materialen. Daarnaast beschikken wij over uniforme kleding voor onze vrijwilligers

4.2 Ambulance

Voor het realiseren van de doelstelling maakt Stichting Wensambulance Wish en Care momenteel gebruik van 1 ambulance. Deze ambulance is voorzien van een brancard, een extra dik matras voor optimaal comfort en de mogelijkheid om als patiënt aan drie kanten van binnen naar buiten te kunnen kijken. Alle ambulances zijn ook uitgerust met een AED en een zuurstofgenerator. De traditionele zuurstofflessen worden gratis geleverd door Just4medical.

4.3 Bedrijfspand

Stichting Wensambulance Wish en Care is sinds 2022 gevestigd op de Edisonstraat 26 te Tiel. Kantoorruimte wordt ter beschikking gesteld door Just4safety. De ambulance wordt inpandig gestald.

5. Kennisdeling en nationale samenwerking

De stichting wil door middel van kennisdeling collega-organisaties graag ondersteunen zodat deze meer laatste wensen kunnen vervullen. De stichting gaat vanaf de start samenwerken met de overkoepelde organisatie voor Wensambulances.

6.Organisatiestructuur

De Stichting Wensambulance Wish en Care werkt met een bestuur, een planner en vrijwilligers.

6.1 Bestuur

De Stichting Wensambulance Wish en Care heeft een statutair vastgelegd bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur ontvangt geen salarisvergoeding voor deze werkzaamheden.

6.4 Personele continuïteit

Bij langdurige afwezigheid van de directeur worden zijn werkzaamheden waargenomen door de wensplanner. Bij afwezigheid van de wensplanner worden haar werkzaamheden overgenomen door de oproepkrachten.

7. Public relations

De pr-werkzaamheden worden uitgevoerd door de voorzitter van Stichting Wensambulance Wish en Care. Deze activiteiten kunnen o.a. zijn:

 • Sponsorwerving in de vorm van geld, materiaal of deelname aan evenementen
 • Promotie van de stichting
 • Het bijwonen van diverse door derden georganiseerde bijeenkomsten in het land (seminars, fundraisingevenementen)
 • Verzorgen van de voorlichting over de Stichting Wensambulance Wish en Care.
 • Waar mogelijk en wenselijk kunnen de bestuursleden of andere vrijwilligers hier ook een bijdrage aan leveren.

7.1 Ambities 2020-2025

De komende periode richt de stichting zich op het opstellen en uitvoeren van een marketingplan. Per doelgroep zal hierin worden beschreven wat de stichting wil bereiken en hoe dit bereikt kan worden. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld patiënten, zorginstellingen, vrijwilligers, donateurs, ambassadeurs, subsidieverstrekkers, organisaties waar we wensen voor krijgen etc.

8 Inkomsten

De De Stichting Wensambulance Wish en Care zal haar inkomsten genereren middels giften van particulieren, door donaties van serviceclubs (die door middel van fundraising substantiële bedragen vergaren), sponsoractiviteiten door scholen e.d. en incidentele geldelijke schenkingen van bedrijven. Daarnaast worden geregeld vereiste technische middelen, goederen of diensten gratis of tegen gereduceerde prijzen geleverd.

8.1 Reserveringsbeleid

Het reserveringsbeleid wordt zo veel mogelijk afgestemd op de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

9. Verslaglegging en kwaliteit

9.1 Documentatie

In verband met de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Wensambulance Wish en Care worden alle werkprocedures, afspraken met leveranciers, sponsoren, faciliteiten verlenende instanties, organisaties, impresariaten, artiesten en dergelijke gedocumenteerd en gearchiveerd. Bij (langdurige)afwezigheid van de directeur kan door de vaste waarnemer(s) deze documentatie worden
geraadpleegd.

9.2 Archivering

De wensaanvragen worden zeven jaar bewaard. Dit staat vermeld op het aanvraagformulier en de aanvrager geeft daar zijn goedkeuring voor tijdens de aanvraag.

9.3 Privacy

Tijdens iedere wens wordt aan de (familie van de) patiënt gevraagd om schriftelijk toestemming te geven voor het maken en publiceren van foto’s (en eventueel filmpjes) door de stichting.

9.4 Jaarbegroting

Door de Stichting Wensambulance Wish en Care wordt sinds 2022 voor elk jaar een jaarbegroting opgesteld. De jaarbegroting wordt voorafgaande aan het betreffende jaar door het bestuur vastgesteld. De jaarbegroting is gerelateerd aan de beleidsvoornemens, die vastgelegd zijn in het vigerende beleidsplan.

9.5 Jaarrekening

Door de stichting wordt uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het betreffende jaar, voorzien van een samenstellingsverklaring van de accountant, een jaarrekening opgesteld en gepubliceerd.

9.6 Jaarverslag

Bij de jaarrekening wordt ook een jaarverslag gevoegd. Het jaarverslag wordt opgebouwd volgens, in overeenstemming met de zogenaamde Richtlijn 650 voor ‘Fondsenwervende instellingen’ uit de richtlijnen voor de jaarverslaglegging en bevat in ieder geval de volgende informatie:

• Algemene informatie over de Stichting Wensambulance Wish en Care.
• Informatie over de door de stichting uitgevoerde activiteiten en de financiële positie
• Evaluatiecijfers
• Informatie met betrekking tot de directie en het bestuur
• Een toekomstparagraaf

9.7 Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de beleidsvoornemens voor een periode van 3 jaar. Het wordt uiterlijk twee maanden voor het verlopen van het vorige meerjarenbeleidsplan, vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd.

9.8 Statuten

In 2022 zijn bij de oprichting de statuten vastgelegd.

9.9 Kwaliteit

De Stichting hanteert een intern beheersingssysteem met checks and balances. Hier wordt op toegezien door een onbezoldigd bestuur en de accountant. De Stichting kiest voor eigen kwaliteit en maximale transparantie met een zo hoog mogelijke bestedingsratio zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden bij het realiseren van hun laatste wens.

9.10 Ambities 2022-2025

Tijdens de komende periode zal ingezet worden op verdere optimalisatie van de werkprocessen en het interne beheersingssysteem. De statuten zullen worden aangepast als de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen daar aanleiding voor geeft.

[ Download PDF ]